Wiese Vann & Miljø AS

rent Vann er vår viktigste resurs

«Vanndirektivet omfatter alle vannforekomster, både ferskvann, brakkvann, saltvann, samt grunnvann. Forskriften setter ambisiøse miljømål for vannforekomstene, som innebærer at de på sikt skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. EU’s vanndirektiv er et av de viktigste og mest omfattende og ambisiøse miljødirektiver.»

– EU’s Vanndirektiv –

Våre siste oppdrag...

Oppgradering av avløpsanlegg i Lier

Huseier hadde et avløpsanlegg fra før 1985 og kommunen har gitt pålegg om utbedring. Som nøytral fagkyndig i hht. Forurensingsforskriften har WV&M gjennomført grunnundersøkelser, tatt jordprøver og utført infiltrasjonstester. Dokumentasjonen er sendt til kommunen sammen med utslippstillatelse og anbefaling om installasjon av nytt anlegg.

Overvannsnotat for næringsbygg på Vindern

Tiltakshaver og arkitekt hadde utviklet ny reguleringsplan for et næringsbygg på Vinderen. WV&M gjennomførte befaring med grunnundersøkelser på eiendommen og beregnet avrenning basert på dimensjonerende regnhendelser med returperiode på 25 og 200 år. WV&M prosjekterte løsninger for overvannshåndteringen med regnbed, vadi og sikre flomveier. WV&M erklærte ansvarsrett og var ansvarlig prosjekterende for overvann i prosjektet.

Flomberegninger for Kulvert i Alnaelva

Tiltakshaver var plaget med stadige oversvømmelser av eiendommen pga. underdimensjonert kulvert. WV&M har innhentet nedbørsstatistikk, beregnet avrenning for nedbørsfeltet, og estimert vannføring i Alnaelva ved en 200-års flom. WV&M gjennomførte også hydrologiske beregninger av ny kulvert design for å sikre god kapasitet ved flom.

VA-plan for 6 funkisboliger på Smestad

En eiendomsutvikler ønsket å bebygge en tomt på Smestad med 6 moderne funkisboliger og underjordisk garasje. WV&M assisterte arkitekten og tok jobben som ansvarlig prosjekterende og erklærte ansvartsrett for design og dimensjonering av VA anlegget. På dette prosjektet var WV&M også ansvarlig for prosjektering av overvannshåndteringen og dreneringsløsningen for eiendommen.

The human right to water and sanitation

«Safe drinking water and adequate sanitation are crucial
for poverty reduction, crucial for sustainable
development and crucial for achieving any and every
one of the Millennium Development Goals»

Ban Ki-moon, former UN Secretary General

FN's Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  WV&M er stolt av å jobbe med fagområder som støtter oppunder FN’s bærekraftsmål.

Overvann / Blågrønn faktor / Naturbaserte avløpsløsinger / Utslippstillatelser: