Våre Tjenester

Hva kan vi gjøre for deg?

Wiese Vann & Miljø AS ønsker å bidra konstruktivt i de prosjektene vi er involvert i og jobber derfor innenfor et egrenset område relatert til vann og avløp.  Til gjenjeld prøver vi å være, faglig kompetente, effektive og løsningsorienterte for å kunne bidra positivt til kundens prosjekt.

Overvann

Wiese Vann & Miljø AS foretar grunnundersøkelser hvor vi måler stedlige massers permeabilitet, måler opp permeable og ikke permeable flater og beregner avrenning basert på nedbørsintensitet for 25- og 200-års regn med klimafremskrivninger. Nødvendige tiltak identifiseres. Resultatene sammenfattes i et overvannsnotat og sendes tiltakshaver og kommunen sammen med byggesøknaden Ulike tiltak indentifisert i overvannsnotatet vurderes opp mot kost nytte. Valgte løsninger plasseres i terrenget basert på kostnader, miljø og estetikk. Ved utforming av store anlegg over bakken kan landskapsarkitekt engasjeres. Tiltakenes størrelse beregnes for å kunne håndtere fremtidens nedbørintensitet. Den tekniske oppbygningen og utførelsen av tiltakene beskrives. Resultatene sammenfattes i en rapport og sendes tiltakshaver og ansvarlig utførende.

The human right to water and sanitation

outhouse, wood, toilet
Private avløp

Wiese Vann & Miljø AS utfører de geologiske og hydrologiske undersøkelsene som er påkrevet i Forurensingsforskriften og av kommunen for å dokumentere infiltrasjonskapasitet og rensegrad. Vi gjennomfører befaring i området og vurderer økologisk og kjemisk tilstand i lokale resipienter, identifiserer lokale grunnvannsforhold og vurderer mulig påvirkning av drikkevannsbrønner. Vi tar jordprøver og sender inn til uavhengig laboratorium for etablering av jordfordelingskurver og beregner jordmassenes hydrauliske kapasitet. Vi gjennomfører infiltrasjonstester og vurderer tiltaket for mulig innvirkning på kulturminner og naturmangfold. Resultatene sammenfattes i en rapport og sendes tiltakshaver og kommunen sammen med utslippssøknaden. Wiese Vann & Miljø AS tar ansvaret for riktig dimensjonering av avløpsanlegget samt utredning av dokumentasjonsgrunnlaget for ansvarlig utførende (UTF). Type renseanlegg, utforming og plassering av anlegget på tomten beskrives basert på resultatene i fagkyndig rapport. Basert på størrelsen på boligen/hytta, evnt. fremtidige utvidelsesplaner og jordmassenes hydrauliske kapasitet beregnes nødvendig størrelse på slamutskiller/minirenseanlegg og infiltrasjonsgrøft samt evnt. biologisk filter eller etterpoleringsanlegg. Nødvendige dimensjoner på pumpe og pumpekum beregnes. Oppbygging, installasjon og plassering av tanker, rør, grøfter, infiltrasjonsflater, biologiske filtre, pumpekummer etc. beskrives i detalj som underlag for ansvarlig utførende og for å sikre at rensesystemet vil oppnå beregnet rensegrad. Dimensjonsberegningene og beskrivelsene av utførelsen sammenfattes i en rapport og sendes til tiltakshaver, kommunen og utførende entreprenør/rørlegger. Wiese Vann & Miljø AS utfører også tilstandskontroll og feltundersøkelser av gamle og nye anlegg. Vi kan bistå kommuner med tilsyn, prøvetakning og vurdering av renseevne i fbm opprydding av gamle renseanlegg.

drainage pipes, construction site, pipes
VA-teknikk

Wiese Vann & Miljø AS kan i begrenset omfang ta ansvaret for utforming av VA-planer for nye og eksisterende byggeprosjekter. Vi kan beregne avrenning fra nedbørsfelt og flomnivå i elever hvis prosjektet ligger i hensynssone for flom. Uansett hvilken jobb vi påtar oss kan i stå som ansvarlig prosjekterende i fbm. byggesøknad.

excavators, machine, construction machine
Maskinentreprenør / Byggesak

Wiese Vann & Miljø AS (tidl. Engelsrud Maskin) har gjennom årene opparbeidet seg god erfaring med fundamentering, planering, grøfting, støttemurer etc. Vi har spesialisert oss på legging av VA-ledninger (ADK-1 sertifikat), drenering, konstruksjon av fordrøyningsløsninger for overvann samt installasjon av avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Maskinentreprenør tjenester var etter hvert vanskelig å gjennomføre i kombinasjon med jobben som rådgivende ingeniør så maskinentreprenørtjenester utgår fra 2020. Vi tar med oss all den praktisk erfaringen inn i våre prosjekteringsjobber.