Våre Tjenester

Hva kan vi gjøre for deg?

Wiese Vann & Miljø AS ønsker å bidra konstruktivt i de prosjektene vi er involvert i og jobber derfor innenfor et egrenset område relatert til vann og avløp.  Til gjengjeld prøver vi å være, faglig kompetente, effektive og løsningsorienterte for å kunne bidra positivt til kundens prosjekt.

Overvann

Overvann er definert som vann som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann. Kombinasjonen av kraftigere og hyppigere regn som resultat av miljøendringene og fortetting er en utfordring, fordi stor og hurtig avrenning kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø. Samtidig har ikke ledningsnettet kapasitet til å lede vekk overvannet ved intense nedbørhendelser.
Formålet med lokal og naturbasert overvannshåndtering er å forebygge skade på miljø og infrastruktur, og samtidig ivareta overvannet som ressurs.
Eksempler på overvannstiltak som virker flomdempende, og samtidig utgjør trivselselement i byområder, er åpne dammer og bekker, grønne vannveier og regnbed med beplantning. Disse tiltakene, sammen med retningslinjene for Blågrønn faktor (BGF) stimulerer også til økt biologisk mangfold, og en grønnere og mer robust byutvikling. I forbindelse med byggeprosjekter kan Wiese Vann & Miljø AS bidra med prosjektering av naturbaserte løsninger for håndtering av overvann. Vi utfører grunnundersøkelser hvor vi måler stedlige massers permeabilitet, måler opp permeable og ikke permeable flater og beregner avrenning basert på nedbørsintensitet for relevante regnhendelser inkludert klimafremskrivninger. Resultatene sammenfattes i et overvannsnotat og situasjonskart med inntegnede tiltak som sendes til arkitekt/tiltakshaver. Vi kan stå som ansvarlig prosjekterende for overvanntiltak til og med tiltaksklasse 2.

outhouse, wood, toilet
Private avløp

Wiese Vann & Miljø AS utfører de geologiske og hydrologiske undersøkelsene som er påkrevet i Forurensingsforskriften og av kommunen for å dokumentere infiltrasjonskapasitet og rensegrad. Vi gjennomfører befaring i området og vurderer økologisk og kjemisk tilstand i lokale resipienter, identifiserer lokale grunnvannsforhold og vurderer mulig påvirkning av drikkevannsbrønner. Vi tar jordprøver og sender inn til uavhengig laboratorium for etablering av jordfordelingskurver og beregner jordmassenes hydrauliske kapasitet. Vi gjennomfører infiltrasjonstester og vurderer tiltaket for mulig innvirkning på kulturminner og naturmangfold. Resultatene sammenfattes i en rapport og sendes tiltakshaver og kommunen sammen med utslippssøknaden. Wiese Vann & Miljø AS tar ansvaret for riktig dimensjonering av avløpsanlegget samt utredning av dokumentasjonsgrunnlaget for ansvarlig utførende (UTF). Type renseanlegg, utforming og plassering av anlegget på tomten beskrives basert på resultatene i fagkyndig rapport. Basert på størrelsen på boligen/hytta, evnt. fremtidige utvidelsesplaner og jordmassenes hydrauliske kapasitet beregnes nødvendig størrelse på slamutskiller/minirenseanlegg og infiltrasjonsgrøft samt evnt. biologisk filter eller etterpoleringsanlegg. Nødvendige dimensjoner på pumpe og pumpekum beregnes. Oppbygging, installasjon og plassering av tanker, rør, grøfter, infiltrasjonsflater, biologiske filtre, pumpekummer etc. beskrives i detalj som underlag for ansvarlig utførende og for å sikre at rensesystemet vil oppnå beregnet rensegrad. Dimensjonsberegningene og beskrivelsene av utførelsen sammenfattes i en rapport og sendes til tiltakshaver, kommunen og utførende entreprenør/rørlegger. Wiese Vann & Miljø AS utfører også tilstandskontroll og feltundersøkelser av gamle og nye anlegg. Vi kan bistå kommuner med tilsyn, prøvetakning og vurdering av renseevne i fbm opprydding av gamle renseanlegg.

drainage pipes, construction site, pipes
VA-teknikk

Wiese Vann & Miljø AS kan i begrenset omfang ta ansvaret for utforming av VA-planer for nye og eksisterende byggeprosjekter. Vi kan beregne avrenning fra nedbørsfelt og flomnivå i elever hvis prosjektet ligger i hensynssone for flom. Uansett hvilken jobb vi påtar oss kan i stå som ansvarlig prosjekterende i fbm. byggesøknad.

Flomberegninger

Wiese Vann & Miljø AS (tidl. Engelsrud Maskin) har gjennom årene opparbeidet seg god erfaring med fundamentering, planering, grøfting, støttemurer etc. Vi har spesialisert oss på legging av VA-ledninger (ADK-1 sertifikat), drenering, konstruksjon av fordrøyningsløsninger for overvann samt installasjon av avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Maskinentreprenør tjenester var etter hvert vanskelig å gjennomføre i kombinasjon med jobben som rådgivende ingeniør så maskinentreprenørtjenester utgikk fra 2020, men vi tar med oss all den praktisk erfaringen inn i våre prosjekteringsjobber.

drainage pipes, construction site, pipes
VA-teknikk

Wiese Vann & Miljø AS kan i begrenset omfang ta ansvaret for utforming av VA-planer for nye og eksisterende byggeprosjekter. Vi kan beregne avrenning fra nedbørsfelt og flomnivå i elever hvis prosjektet ligger i hensynssone for flom. Uansett hvilken jobb vi påtar oss kan i stå som ansvarlig prosjekterende i fbm. byggesøknad.

Maskinentreprenør

Wiese Vann & Miljø AS (tidl. Engelsrud Maskin) har gjennom årene opparbeidet seg god erfaring med fundamentering, planering, grøfting, støttemurer etc. Vi har spesialisert oss på legging av VA-ledninger (ADK-1 sertifikat), drenering, konstruksjon av fordrøyningsløsninger for overvann samt installasjon av avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Maskinentreprenør tjenester var etter hvert vanskelig å gjennomføre i kombinasjon med jobben som rådgivende ingeniør så maskinentreprenørtjenester utgikk fra 2020, men vi tar med oss all den praktisk erfaringen inn i våre prosjekteringsjobber.